Zasady współpracy ze stacją demontażu pojazdów

Pytanie: Jako importer pojazdów mam nadany numer BDO. Czy jeśli nie wykonywałem w danym roku żadnego importu, muszę składać do urzędu sprawozdanie za dany rok?

Zasady transgranicznego przemieszczania tworzyw sztucznych

Pytanie: Firma A organizuje transgraniczne przemieszczanie odpadów tworzyw sztucznych. Na podstawie Aneksu 7 chciałaby przekazać je firmie B, posiadającej w Polsce zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, a następnie miałyby one trafić do innych krajów z UE i spoza Wspólnoty. Jakie formalności należy spełnić, planując taką działalność?

Zasady Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów

Dnia 1 lipca 2017 r. weszły w życie zapisy rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadzają na terenie całego kraju Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO).

Wnioskowanie o decyzję środowiskową przez przetwarzających odpady

Pytanie: Obiekt, którego właścicielem jest firma X, ma być podzielony na hale produkcyjne, część biurową i socjalną. W halach będą prowadzone m.in. instalacje wymagające uzyskania decyzji środowiskowych (duś):przetwarzanie odpadów i obróbka tworzyw (firma A i B) oraz produkcja surowców do wytwarzania pianek poliuretanowych (firma C).Czy jest możliwość napisania jednego raportu o oddziaływaniu na środowisko, a po uzyskaniu duś przeniesienie jej na poszczególne podmioty? Jak wygląda procedura uzyskiwania duś?

Organy i pełnomocnictwa w zakresie składanych sprawozdań

Pytanie: Zbieramy odpady w dwóch różnych województwach. Czy powinniśmy złożyć sprawozdanie do marszałka województwa, któremu podlega siedziba firmy? Jeśli tak, to czy należy je złożyć w ramach siedziby i oddziału, czy osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności? Czy będąc użytkownikiem głównym niewpisanym do KRS, muszę opłacić pełnomocnictwo od każdego wysłanego sprawozdania?

Odzysk odpadów na własny użytek – w jaki sposób go udokumentować

Pytanie: Mamy decyzję na przyjmowanie w celu przetwarzania (odzysk R5) odpadów o kodach: 170101, 170102, 170107, 170181, 170302 oraz 100101. Czy musimy mieć dokument papierowy potwierdzający taki odzysk? Jakie dokumenty są obligatoryjne do potwierdzenia sprzedaży bądź wykorzystania tych przetworzonych materiałów? 

Obowiązki i zasady prowadzenia organizacji odzysku opakowań

Z organizacją odzysku opakowań może współpracować każdy podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek. Jakie są obowiązki takiej organizacji, a także zasady jej prowadzenia? O tym przeczytasz w artykule.

Nowe wytyczne w zakresie obliczania poziomów odzysku

Pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. Dlaczego i w jaki sposób przepisy się zmienią? O tym w tekście.

Kody ex a posiadane zezwolenia oraz właściwa klasyfikacja odpadów

Pytanie: Ministerstwo zaleca, aby igły i strzykawki zbierać w ramach kodu ex 20 01 99. Czy jeżeli mam wpis do RDR lub BDO na transport odpadów o kodzie 20 01 99, muszę wówczas dodać również kod ex? Ponadto z użyciem jakiego kodu należy klasyfikować w PSZOK odebrane od mieszkańców silikony, pianki montażowe i puste opakowania po unigruncie?

2020

Zasady współpracy ze stacją demontażu pojazdów

Pytanie: Jako importer pojazdów mam nadany numer BDO. Czy jeśli nie wykonywałem w danym roku żadnego importu, muszę składać do urzędu sprawozdanie za dany rok?

Zasady transgranicznego przemieszczania tworzyw sztucznych

Pytanie: Firma A organizuje transgraniczne przemieszczanie odpadów tworzyw sztucznych. Na podstawie Aneksu 7 chciałaby przekazać je firmie B, posiadającej w Polsce zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, a następnie miałyby one trafić do innych krajów z UE i spoza Wspólnoty. Jakie formalności należy spełnić, planując taką działalność?

Zasady Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów

Dnia 1 lipca 2017 r. weszły w życie zapisy rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadzają na terenie całego kraju Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO).

2019

Zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów

Pytanie: Czy zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach likwidują zróżnicowanie odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów w podziale na gminy miejskie, wiejskie oraz części gmin miejsko-wiejskich? Czy w takim razie będzie obowiązywało zróżnicowanie tych częstotliwości bez różnicowania na gminy? Od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać ta zmiana?

Zmiany w prawie budowlanym a gospodarka wodno-ściekowa

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane zakłada m.in. przyspieszenie podłączeń nowo wybudowanych obiektów do sieci kanalizacyjnej, a także zmiany w zakresie terminu ważności wydawanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci. Szczegóły poniżej.

Zmiany w deklaracjach odpadowych

Pytanie: Kiedy wchodzą w życie zmiany w zakresie terminów przyjęcia deklaracji odpadowych (do 10 dnia następnego miesiąca)?

2018

Wyzwania stawiane przez UE

Komisja Europejska opublikowała 24 września br. przegląd stosowania zasad dotyczących odpadów UE w całej Europie, przedstawiając wyzwania na przyszłość. Pomimo stałego postępu w państwach członkowskich i ogólnie dobrych wyników na poziomie UE istnieją poważne problemy, które należy szybko rozwiązać, aby Europa mogła czerpać korzyści środowiskowe i gospodarcze z gospodarki o obiegu zamkniętym.

Stan współczesnej gospodarki odpadami

500 mln mieszkańców UE co roku wytwarza około 0,5 Mg odpadów, a łącznie w UE wytwarzane jest do 3 mld Mg odpadów. Mają one ogromny wpływ na środowisko, powodując zanieczyszczenia i emisje gazów cieplarnianych, a także znaczące straty materiałów. Jak wygląda współczesny system gospodarowania odpadami?

2017

Zasady zaopatrywania ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Działalność polegającą na zaopatrywaniu ludności w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków może prowadzić tylko przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nie może to być natomiast osoba fizyczna. Poniżej szczegóły.