WYDANIE BIEŻĄCE

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się pod koniec ubiegłego roku projekt zmiany ustawy o odpadach, zgodnie z którym miał zostać wprowadzony obowiązek umieszczania danych z dokumentów księgowych (faktur oraz rachunków) w systemie BDO. Zmiana tych przepisów miała obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Czy integracja BDO z JPK VAT już nastąpiła?

czytaj więcej »

Podmioty, które odbierają i zbierają odpady komunalne oraz prowadzące PSZOK, są zobligowane do ewidencjonowania odpadów w systemie BDO. W związku z napływającymi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska pytaniami dotyczącymi zasad prowadzenia ewidencji odpadów komunalnych zdecydowano się na wystosowanie oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Co z niego wynika?

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach działalności m.in. czyścimy separatory i  jesteśmy wytwórcą odpadów, które przy tym powstają. Powinniśmy przed rozpoczęciem transportu z miejsca wytworzenia do ich rozładowania (magazyny) wygenerować kartę przekazania odpadów (KPO), wpisując nasze dane w trzy kolumny: przekazujący, transportujący, przejmujący. Jak potem to zaewidencjonować?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako Urząd Gminy jesteśmy wpisani do BDO. Czy musimy wystawiać kartę przekazania odpadów (KPO) na odpady tonerów (kod 16 02 14*), jeśli przekazujemy je hurtowni, która wcześniej je nam dostarczyła i czy powinniśmy prowadzić ewidencję tych odpadów? W latach ubiegłych to firma, która od nas odbierała zużyte tonery wystawiała KPO.

czytaj więcej »

Pytanie: Odbieramy odpady komunalne i przekazujemy je do sortowni. Mamy informację, że sposób zagospodarowania u nich to R12, natomiast u "recyklera końcowego" R3 lub R5. Który z nich wpisać do sprawozdania komunalnego w Dziale III? Ponadto czy powinniśmy ujmować w sprawozdaniu kod odpadów 20 03 07 (w wersji papierowej tego kodu się nie wykazywało)? I czy za rok 2021 poziom odzysku mieliśmy liczyć w stosunku do wszystkich odebranych odpadów (łącznie z budowlanymi)?

czytaj więcej »

Pytanie: Do kiedy zbierający ZSEiE (posiada numer rejestrowy) po zakończeniu działalności musi wyrejestrować firmę z BDO i czy trzeba to zrobić pisemnie? Czy jeszcze gdzieś musi ten fakt zgłosić? Jeżeli mam skup złomu i z odpadów komunalnych zbieram tylko puszki (grupa 15), to czy wpisuje je w ewidencji komunalnej?   

czytaj więcej »

Co powinieneś wiedzieć o sprawozdaniach do GUS - M-09 o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych oraz G-06 o odpadach nadających się do recyklingu? O tym w artykule.

czytaj więcej »

Pytanie: W procedowanym rozporządzeniu w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych znajduje się zapis, którego wejście w życie oznaczać będzie brak możliwości wykorzystywania RDF (paliwa alternatywnego) klasyfikowanego pod kodem 19 12 10, do opalania pieców obrotowych do wypalania klinkieru. W jaki sposób może wpłynąć to na działalność naszej cementowni prowadzącej recykling odpadów?

czytaj więcej »

Podjęcie prac nad ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa”) związane jest m.in. ze zmianą wysokości kar związanych z gospodarowaniem odpadami.

czytaj więcej »

Z 20 sierpnia 2020 r. pochodzi rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Za co w obecnym systemie prawnym możesz zostać ukarany?

czytaj więcej »

Zgodnie z Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009–2032 stanowiącego załącznik do uchwały nr 39/2010 Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. (dalej: Program) ekspozycja na pył azbestu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Jakie są zasady postępowania z tym niebezpiecznym odpadem? O tym w artykule.

czytaj więcej »

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) jest podstawowym filarem zrównoważonego rozwoju. Główne założenia mają na celu racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych, gospodarkę bezodpadową oraz rozwój biogospodarki ze szczególnym zwróceniem uwagi na energetykę opartą na biopaliwach.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie magazynowania odpadów na etykietach na odpady niebezpieczne ma być m.in. uaktualniany adres kolejnych lokalizacji. W jaki sposób uzupełniać zapisy np. na  popularnych mauzerach czy beczkach 200 l? Dodatkowo mamy 2,5 l słoje z odpadami organicznymi - jeśli 4 takie słoje są w kartonie, to czy musi być na nim etykieta? Co jeszcze zgodnie z tym rozporządzeniem powinna robić firma od 2021 roku?

czytaj więcej »

wiper-pixel