WYDANIE ONLINE

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 było pierwszym sprawozdaniem o odpadach składanym według nowych zasad w systemie BDO. Sprawozdanie o odpadach za rok 2020 oraz lata kolejne również będzie składane elektronicznie przez BDO z uwagi na fakt, że nastąpiło przejście z formy papierowej ewidencji na elektroniczną.

czytaj więcej »

Najnowsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 29 grudnia 2020 r. mają na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego oraz poprawę sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę stację demontażu pojazdów − jakie informacje muszę zawrzeć w rocznym sprawozdaniu za rok 2020? Ponadto jak obliczyć poziomy recyklingu i odzysku?

czytaj więcej »

Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do uiszczania opłat środowiskowych. W jakim zakresie ten obowiązek może objąć gospodarujących odpadami? O tym przeczytasz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy oświadczenie, że złożono wniosek o dostosowanie decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów w ustawowym terminie, a potem zawieszono postępowanie o wydanie decyzji. Czy możemy zbierać i przetwarzać odpady na podstawie starej decyzji, jeśli tak, jak długo? Ponadto jak wygląda wzór protokołu wystawianego w przypadku błędnie wystawionej KPO?

czytaj więcej »

Pytanie: Po kontroli WIOŚ w związku z wydaniem decyzji na przetwarzanie odpadów otrzymałem pozytywnie opiniujące postanowienie. Postanowienie PSP stwierdza spełnienie wymagań określonych w przepisach ppoż., ale również brak spełnienia warunków ppoż. o których mowa w operacie. Punktem sporu jest wiata, która powstała po wydaniu operatu i decyzji go zatwierdzającej, ale podczas procedowania wniosku o zmianę pozwolenia w Urzędzie. Grozi mi wydanie decyzji odmownej, ponieważ pod wiatą znajduje się część instalacji do przetwarzania. Co mam robić?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy recykling odpadów (m.in. opakowań) w procesie R3. Czy zgodna z prawem jest sprzedaż nadwyżki przetworzonych odpadów na DPR organizacji odzysku? Odpady nie miały żadnego kontaktu z tą organizacją, jedynie zwróciła się do nas z ofertą na odpłatne wystawienie dla niej DPR za III kwartał. Czy odpady zebrane i poddane recyklingowi muszą mieć powiązanie z organizacją, dla której wystawia się DPR?

czytaj więcej »

Pytanie: Podstawowym aktem regulującym sposób wykorzystania osadów ściekowych jest ustawa o odpadach oraz rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Podobno szykują się zmiany w tym rozporządzeniu – jakie?

czytaj więcej »

Zadanie odprowadzania deszczówki gmina może realizować samodzielnie, ale ma również możliwość powierzenia tego obowiązku spółce komunalnej. W jaki sposób można udostępnić spółce urządzenia kanalizacji deszczowej, gdy ta nie posiada ich na własność, a są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań? Tego dowiesz się z lektury poniższego artykułu.

czytaj więcej »

wiper-pixel