WYDANIE ONLINE

Pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. Dlaczego i w jaki sposób przepisy się zmienią? O tym w tekście.

czytaj więcej »

Pytanie: Jako importer pojazdów mam nadany numer BDO. Czy jeśli nie wykonywałem w danym roku żadnego importu, muszę składać do urzędu sprawozdanie za dany rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Ministerstwo zaleca, aby igły i strzykawki zbierać w ramach kodu ex 20 01 99. Czy jeżeli mam wpis do RDR lub BDO na transport odpadów o kodzie 20 01 99, muszę wówczas dodać również kod ex? Ponadto z użyciem jakiego kodu należy klasyfikować w PSZOK odebrane od mieszkańców silikony, pianki montażowe i puste opakowania po unigruncie?

czytaj więcej »

Pytanie: Obiekt, którego właścicielem jest firma X, ma być podzielony na hale produkcyjne, część biurową i socjalną. W halach będą prowadzone m.in. instalacje wymagające uzyskania decyzji środowiskowych (duś):przetwarzanie odpadów i obróbka tworzyw (firma A i B) oraz produkcja surowców do wytwarzania pianek poliuretanowych (firma C).Czy jest możliwość napisania jednego raportu o oddziaływaniu na środowisko, a po uzyskaniu duś przeniesienie jej na poszczególne podmioty? Jak wygląda procedura uzyskiwania duś?

czytaj więcej »

Pytanie: Zbieramy odpady w dwóch różnych województwach. Czy powinniśmy złożyć sprawozdanie do marszałka województwa, któremu podlega siedziba firmy? Jeśli tak, to czy należy je złożyć w ramach siedziby i oddziału, czy osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności? Czy będąc użytkownikiem głównym niewpisanym do KRS, muszę opłacić pełnomocnictwo od każdego wysłanego sprawozdania?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeżeli przekazujący twierdzi, że jest zwolniony z ewidencji i wpisu do BDO, to czy musi to udowodnić? A jeśli przejmujący nie potwierdza na czas przejęcia w ramach KPO, to czy jako transportujący możemy zostać za to ukarani? Ponadto, czy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie umów, poza sprawozdaniem do wójta/burmistrza/prezydenta, składają odrębne sprawozdanie do marszałka w tym zakresie?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma A organizuje transgraniczne przemieszczanie odpadów tworzyw sztucznych. Na podstawie Aneksu 7 chciałaby przekazać je firmie B, posiadającej w Polsce zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, a następnie miałyby one trafić do innych krajów z UE i spoza Wspólnoty. Jakie formalności należy spełnić, planując taką działalność?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą przetwarzającą odpady i musimy mieć zainstalowany wizyjny system kontroli miejsc ich magazynowania. Gdzie dokładnie powinniśmy zainstalować kamery?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy decyzję na przyjmowanie w celu przetwarzania (odzysk R5) odpadów o kodach: 170101, 170102, 170107, 170181, 170302 oraz 100101. Czy musimy mieć dokument papierowy potwierdzający taki odzysk? Jakie dokumenty są obligatoryjne do potwierdzenia sprzedaży bądź wykorzystania tych przetworzonych materiałów? 

czytaj więcej »

Dnia 1 lipca 2017 r. weszły w życie zapisy rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadzają na terenie całego kraju Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO).

czytaj więcej »

Z organizacją odzysku opakowań może współpracować każdy podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek. Jakie są obowiązki takiej organizacji, a także zasady jej prowadzenia? O tym przeczytasz w artykule.

czytaj więcej »

Na terenie Polski prawie 50% obszarów wiejskich nie zostało jeszcze skanalizowanych, w związku z czym pojawia się konieczność eksploatacji przydomowych zbiorników bezodpływowych. Jakie są alternatywne rozwiązania?

czytaj więcej »

wiper-pixel