WYDANIE ONLINE

Pojawił się projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Na jakie zmiany powinieneś się przygotować?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po likwidacji RIPOK i powstaniu instalacji komunalnych zniesiono regionalizację w zakresie zagospodarowania odpadów? Czy odpady do zagospodarowania możemy przekazać do instalacji znajdującej się najbliżej naszej siedziby, ale w innym województwie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w sprawozdaniu rocznym należy ująć odpady, które były odebrane lub zebrane na stacji przeładunkowej/bazie? Ponadto czy instalacje miały obowiązek informowania do 15 lipca o sposobie przetwarzania odpadów?

czytaj więcej »

Pytanie: W karcie ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) dotyczą nas dwa rodzaje działalności: zbieranie i odbiór. Jeżeli odbieramy z terenu gminy X odpady (mamy w niej wpis do rejestru działalności regulowanej - RDR), a następnie przewozimy je do gminy Y, w której posiadamy z kolei decyzję na zbieranie, to w KEOK wybieramy odbiór czy zbieranie?

czytaj więcej »

Pytanie: Wezwaliśmy przedsiębiorcę do zmiany deklaracji po zmianie stawek oraz systemu odbierania odpadów. Co jeśli w zmianie deklaracji nie określił on daty powstania zmiany, nie podał liczby worków, a w pojemnikach podał kwotę podwyższoną za niewypełnienie obowiązku segregacji? A co należy zrobić, jeśli zmiana deklaracji nie wpłynęła, oraz jak księgować wpłaty, gdy jest kilka upomnień?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy to prawda, że w systemie BDO można już edytować błędne masy i kody odpadów w kartach ewidencji (KEO) tworzonych na podstawie kart przekazania odpadów (KPO)?

czytaj więcej »

W artykule opisano, w jaki sposób należy wypełnić roczne sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami przez zarządzającego składowiskiem.

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakie rzeczy zwraca uwagę WIOŚ podczas kontroli punktu skupu złomu? Czy po 15 czerwca 2020 r. plac musi posiadać separator i zbiornik oraz zadaszone miejsce magazynowania? Jakie kary grożą za nieprawidłowości w tym zakresie?

czytaj więcej »

Pytanie: Odbieramy odpady komunalne (umowa z gminą) i planujemy transportować odpady z PSZOK-u, gdzie przyjmowane są również odpady niebezpieczne (m.in. 20 01 21*, 20 01 17*). Jakie są wymagania związane z transportem takich odpadów?

czytaj więcej »

Włókna wtórne stały się niezastąpionym surowcem przemysłu papierniczego i stanowią około jednej trzeciej całkowitej ilości zużywanych surowców włóknistych. Wpłynęły na to niższe ceny w porównaniu z odpowiadającymi im rodzajami masy celulozowej pierwotnej oraz działania promocyjne związane z recyklingiem makulatury. Jak obniżyć energochłonność tych procesów? O tym w artykule.

czytaj więcej »

Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa prawa i obowiązki m.in. przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Co do nich należy?

czytaj więcej »

Praca międzyresortowego zespołu ds. suszy zaowocowała projektem ustawy, która ma pomóc w walce z problemem postępujących niedoborów wody. Nowe prawo ma usprawnić realizację inwestycji zapobiegających suszy i zapewnić większe dochody gminom z opłat za utratę naturalnej retencji.

czytaj więcej »

wiper-pixel