WYDANIE ONLINE

Sprawozdania za rok 2019 r. podmioty składają w formie elektronicznej za pośrednictwem BDO. W systemie dostępne są sprawozdania komunalne, o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami oraz o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Ostatni rodzaj sprawozdań został uruchomiony w BDO 29 czerwca 2020 r. Termin złożenia tego sprawozdania to 31 października 2020 r. (z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się do 11 września 2020 r.).

czytaj więcej »

Pytanie: Odbieraliśmy odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych od września do grudnia 2019 roku. Czy obliczając wskaźnik Uo, musimy uwzględnić w mianowniku odpady odebrane przez te 4 miesiące, czy za rok, dzieląc go na trzy części? Czy gmina powinna nam podać masę zebranych odpadów do obliczeń zarówno z nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych? Czy proces R12 jest wliczany do obliczania osiągniętego poziomu recyklingu?

czytaj więcej »

W ubiegłym roku i na początku 2020 podmioty prowadzące recykling musiały ponieść duże nakłady finansowe na dostosowanie prowadzonych działalności do nowych przepisów o odpadach. Dodatkowo skutki pandemii dotkliwie dotknęły również tę branżę. Jaka jest obecnie jej kondycja?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim zakresie prowadzący składowisko odpadów o pojemności ponad 25 tys. Mg (instalację komunalną) powinien zmienić swoją decyzję i dostosować się do nowych przepisów? Czy na składowisku w fazie rekultywacji i po niej konieczne jest prowadzenie wizyjnego monitoringu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można przepisać numer BDO poprzedniego właściciela wraz z nabyciem instalacji posiadającej pozwolenie zintegrowane? Czy w zakresie przeniesienia tego pozwolenia należy spełnić konkretne wymogi? Dodatkowo, jeśli prowadzimy PSZOK, czy przy przekazaniu odpadu tworzymy KPOK i wpisujemy gminę, z której ten odpad do nas trafił, czy naszą firmę jako instalację komunalną?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy instalację komunalną MBP. Trafiają do nas odpady z gmin oraz PSZOK-ów na podstawie kart przekazania odpadów komunalnych (KPOK). Zdarza się, że nasi odbiorcy chcą jednak te odpady przejmować na podstawie KPO. Czy możemy tak przekazywać odpady nieprzetwarzane u nas, objęte wyłącznie zbieraniem (opony, odpady niebezpieczne czy ZSEiE)? Czy możemy odpady zbierane na podstawie KPOK i prowadzone w KEOK przekazać na przetworzenie w procesie R13 i w jego wyniku zmienić ewidencję na KEO i KPO?

czytaj więcej »

Konieczność ustanowienia szczegółowych wymagań co do magazynowania odpadów wynika przede wszystkim z nasilających się zjawisk niewłaściwego gospodarowania odpadami. Kiedy ma wejść w życie przedmiotowe rozporządzenie i jakie są jego główne założenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy decyzję na zbieranie odpadów i magazynujemy złom, drewno oraz podkłady kolejowe (odpady niebezpieczne) na placu magazynowym pod gołym niebem. Co musimy zrobić, żeby spełnić wymagania przeciwpożarowe z rozporządzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta X. W umowie wpisała instalacje komunalne, do których wykonawca jest obowiązany przekazywać te odpady. Czy w związku z tym wykonawca (podmiot zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych − Pzp) musi przeprowadzić postępowanie zgodnie z ustawą Pzp na zagospodarowanie tych odpadów? 

czytaj więcej »

Kiedy wójt/burmistrz/prezydent powinien przeprowadzić kontrolę podmiotów odbierających odpady komunalne, jak ją udokumentować i co podlega takiej kontroli? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

czytaj więcej »

Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przesunęła terminy przeprowadzenia audytów zewnętrznych za 2019 rok dla przetwarzających i eksportujących odpady opakowaniowe oraz dla zakładów przetwarzania i organizacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 30 kwietnia na 30 września 2020 r.

czytaj więcej »

Sytuacja epidemiologiczna w kraju skłoniła ustawodawcę do wprowadzenia nowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw, także tych działających w branży wodno-kanalizacyjnej. Co się zmieniło?

czytaj więcej »

wiper-pixel