WYDANIE ONLINE

Pomimo przesunięcia ostatecznego obowiązku prowadzenia ewidencji w BDO duża część podmiotów wykorzystuje już system do ewidencjonowania odpadów. Jakie problemy są najczęściej spotykane?

czytaj więcej »

Pytanie: Wyliczyliśmy kwotę zabezpieczenia roszczeń, która przez organ wydający zezwolenia na przetwarzanie odpadów została przyjęta. Czy możliwe jest zakwalifikowanie zabezpieczenia w formie gotówkowej do kosztów uzyskania przychodów (prowadzimy książkę przychodów i rozchodów)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak ma postąpić przedsiębiorca, który chce być wykreślony z działalności regulowanej (poza złożeniem wniosku do gminy). Czy musi także złożyć wniosek aktualizacyjny do BDO? Kiedy ma to zrobić? I co wtedy ze sprawozdaniem ‒ czy ma być złożone do 31 sierpnia czy szybciej? Czy sprawozdanie może przygotować użytkownik podrzędny?

czytaj więcej »

Pojawiły się wytyczne ministra klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. W artykule znajdziesz najistotniejsze wskazówki w tym zakresie.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy decyzję na zbieranie m.in. akumulatorów i baterii. Mieszkańcy lub firmy przywożą do nas niepotrzebne akumulatory i baterie (nie mamy z nikim umowy na taki odbiór). Potem przekazujemy je kolejnemu zbierającemu. Czy obowiązuje nas składanie sprawozdań i sporządzanie zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach lub akumulatorach?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy odpady o kodzie 16 02 14 ewidencjonujemy na zwykłej karcie ewidencji odpadów (KEO) czy karcie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (KZSEiE)? Ponadto odpady po sortowaniu powstają w związku z eksploatacją instalacji czy poza instalacją? To samo pytanie mam odnośnie do olejów i szlamów z maszyn.

czytaj więcej »

Mam pytanie dotyczące prowadzenia ewidencji odpadów w BDO z wykorzystaniem programów zintegrowanych. W przypadku przejęcia odpadów od przekazującego nasz program przyjmuje datę wystawienia KPO za datę przyjęcia do magazynu, tymczasem w BDO uważa się za przyjęcie dopiero KPO o statusie zrealizowane przejęcie. Natomiast w momencie przekazania odpadu w programie uwzględniona jest data fizycznego wydania odpadów, a w BDO dopiero data ostatecznego przejęcia przez podmiot odbierający. Możecie polecić program do ewidencji, który jest zsynchronizowany z BDO?

czytaj więcej »

Pytanie: Wiele firm prosiło nas o zawieszenie płatności. Czy w momencie zaprzestania lub zawieszenia działalności gmina albo firma odbierająca odpady komunalne na podstawie umowy mogą zawiesić pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Czy możliwe są ulgi w spłacie zobowiązań w sytuacji wyjątkowej (takiej jak np. stan epidemiologiczny)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą przetwarzającą surowce wtórne. Interesuje nas temat odzysku poza instalacją odpadów z grupy 10 i 17. Jakie zasady obowiązują przy przydzielaniu do kodu odpadu członu „ex”? Czym te odpady różnią się od odpadów o kodzie bez tego dopiska?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy zawartą umowę na odbiór odpadów medycznych (ze szpitala i podległych nam przychodni). Jak mamy przetransportować odpady z prowadzonych przez nas w szkołach gabinetów do magazynu odpadów (rocznie około 20 ‒ 30 kg)? Czy może je przewozić zwykła karetka i czy trzeba przed transportem z gabinetu do magazynu wystawiać KPO?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina ma podpisaną umowę na odbiór odpadów do lipca 2020. Aktualnie w opracowaniu jest nowy regulamin, którego czas na opracowanie zapisy tarczy przesunęły do 31 grudnia 2020 r. Czy nowa umowa z firmą odbierającą odpady ma być zawarta na nowych zasadach? Co z odpadami niemedycznymi? Co z kompostowaniem i harmonogramem odbioru odpadów uwzględniającym kompostowanie? Takie sprawy miały być przyjęte dopiero w nowym regulaminie.

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 17 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Czy w związku z tym firma udostępniająca wgląd do monitoringu WIOŚ powinna z nim zawrzeć umowę powierzenia danych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta i ulic w mieście należy łączyć z usługą zamiatania ulic?

czytaj więcej »

Pytanie: Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować dokumenty z archiwum, które oddawane są do niszczenia (faktury, zamówienia – papier)? Do tej pory odbieraliśmy je pod kodem 15 01 01, a w tej chwili przekazujący domaga się zmiany kodu odpadu na 19 12 01 (nie mamy takiego kodu w zezwoleniu na zbieranie odpadów). Czy nadal możemy zbierać je z użyciem kodu 15 01 01?

czytaj więcej »

Pytanie: Świadczymy usługę „Przyjęcie odpadu o kodzie 16 01 03” na rzecz kontrahenta z Niemiec będącego podatnikiem VAT (eksportujemy więc usługi). Odbieramy zużyte opony naszym samochodem i przewozimy je do Polski. Przykładowo odebraliśmy zużyte opony 19 lipca, do Polski transport przyjechał 21 lipca i wtedy był rozładowywany, a 22 lipca wystawiliśmy fakturę dla kontrahenta zagranicznego. Która data jest prawidłowa dla określenia obowiązku podatkowego w VAT i podatku dochodowego? Czy datą wykonania usługi jest data załadunku czy rozładunku w Polsce? Według jakiego kursu powinna być przeliczana faktura do celów VAT i CIT?

czytaj więcej »

W obliczu wzrostu cen energii elektrycznej pozyskiwanej konwencjonalnie warto zainwestować w odnawialne źródła energii. W jaki sposób zakłady wodociągowo-kanalizacyjne mogą uniezależnić się od zewnętrznych dostawców? O tym w artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel