WYDANIE ONLINE

W dniu 4 marca weszło w życie od dawna opracowywane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 296; dalej: rozporządzenie). W artykule skupiono się na wymaganiach wobec stałych odpadów palnych.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób wpisać instalację komunalną do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO)? Jakie korzyści się z tym wiążą?

czytaj więcej »

Pytanie: Odbieramy odpady od firm m.in. o kodach 15 01 01 i 15 01 02 na podstawie kart przekazania odpadu (KPO). Jesteśmy transportującym i przejmującym odpady – tymczasowo je magazynujemy i przekazujemy do dalszego przetwarzania. Czy ten odpad możemy wliczać do obliczania poziomów odzysku w poszczególnych gminach?

czytaj więcej »

Odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i firm muszą złożyć sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych za pomocą BDO do 30 czerwca 2020 r. Nowością jest dla nich również wprowadzona od tego roku obowiązkowa ewidencja odpadów komunalnych.

czytaj więcej »

Pytanie: WIOŚ wymierzył naszej firmie najniższą karę, tj. 5.000 zł, za prowadzenie działalności podlegającej obowiązkowi wpisu do BDO bez tego wpisu w okresie od 24 lipca 2018 r. do 24 maja 2019 r. (data uzyskania wpisu). Czy istnieje przepis, który pozwoliłby na odstąpienie od kary? Czy możliwe jest odwołanie od tej decyzji?

czytaj więcej »

Kto może zatrzymać kierowcę pojazdu przewożącego odpady i skontrolować, jakie ma on uprawnienia do tego transportu? Co jest weryfikowane podczas takiej kontroli – potwierdzenie z BDO, masa odpadów, zgodność numeru rejestracyjnego? Jakie konsekwencje grożą za wykrycie niezgodności? O tym wszystkim przeczytasz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w zakresie kontroli zakładu przetwarzającego odpady dysponuje szeregiem uprawnień. Z artykułu dowiesz się, czy WIOŚ może kontrolować zasady magazynowania odpadów, monitoring, zgodność uzyskanych decyzji oraz prowadzenie bazy BDO.

czytaj więcej »

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest narzędziem, które ma umożliwić skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami. W jaki sposób wpływa na działalność gmin?

czytaj więcej »

W czasie zagrożenia koronawirusem istotną kwestią staje się utrzymanie zasad higieny w miejscu pracy. Jest to wyjątkowo istotna kwestia dla służb, które mają styczność z materiałami potencjalnie zakaźnymi, czyli np. służb komunalnych. Koalicja ds. bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (tzw. Koalicja BHP) omówiła istotne kwestie z punktu widzenia tej grupy społecznej.

czytaj więcej »

Wysoko zakaźne odpady medyczne wyodrębniono jako osobną grupę odpadów medycznych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

czytaj więcej »

W czerwcu 2020 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpocznie konkursy na dofinansowanie projektów w ramach cz. II Programu Priorytetowego Racjonalna Gospodarka Odpadami – Instalacje Gospodarowania Odpadami. Co warto na ten temat wiedzieć?

czytaj więcej »

wiper-pixel