WYDANIE ONLINE

Gospodarując odpadami, musisz pamiętać o tym, że co roku jesteś zobowiązany do wypełniania obowiązków, które podsumowują Twoją działalność za rok ubiegły. Często są to obowiązki niewynikające bezpośrednio z rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności. Więcej na ten temat przeczytasz w najnowszym numerze specjalnym!

czytaj więcej »

Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat należy od 1 stycznia 2019 r. sporządzać na bazie raportu do KOBiZE zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Błędne przygotowanie tego raportu może mieć wpływ na ustalenie wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska i tym samym skutkować sankcją za niesporządzenie i/lub niewnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.

czytaj więcej »

Do 31 marca 2020 r. podmioty korzystające ze środowiska muszą uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska za 2019 rok oraz złożyć do urzędu marszałkowskiego informację o zakresie korzystania ze środowiska. Opłatę wnosi się za cały poprzedni rok kalendarzowy. Co powinieneś o niej wiedzieć?

czytaj więcej »

Formularze za 2019 rok będziesz składać na nowym wzorze wprowadzonym rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Konieczność wydania nowego rozporządzenia związana jest z wejściem w życie przepisów ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1501).

czytaj więcej »

W przypadku składowania odpadów podmiotem korzystającym ze środowiska jest posiadacz odpadów. Jakie informacje powinni złożyć marszałkowi zarządzający składowiskiem odpadów?

czytaj więcej »

Jeżeli niewłaściwie gospodarujesz odpadami, może zostać nałożona na Ciebie opłata podwyższona. W jakich konkretnie przypadkach Ci to grozi?

czytaj więcej »

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi należy złożyć do 15 marca (za poprzedni rok kalendarzowy). Od 2020 roku (za 2019) sprawozdania po raz pierwszy będą składane drogą elektroniczną za pomocą BDO.

czytaj więcej »

Papierowe wzory formularzy sprawozdawczych mają stanowić podstawę do opracowania formularzy elektronicznych dostępnych w BDO. Zasada wypełniania poszczególnych działów nie powinna więc się zmienić.

czytaj więcej »

wiper-pixel