WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2020 r. działają nowe moduły BDO, a ich obsługa nadal jest dla użytkowników intuicyjna. Garść praktycznych wskazówek na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Pytanie: Nadal mamy pewne niejasności dotyczące transportu odpadów. Czy podmiot przejmujący albo transportujący odpady może wystawić KPO lub KPOK za przekazującego? Czy istnieją wyjątki, kiedy kierowca nie musi posiadać potwierdzenia wygenerowanego z BDO?

czytaj więcej »

Obowiązki gmin w zakresie ochrony środowiska określone w poszczególnych ustawach są podzielone na obowiązki organu ustawodawczego, czyli rady gminy, oraz organu wykonawczego, a zatem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W artykule opisano wskazówki dotyczące opracowania analizy gospodarki odpadami.

czytaj więcej »

Do 28 lutego 2020 r. podmioty korzystające ze środowiska muszą złożyć raport o emisjach gazów cieplarnianych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Czy i w jakim zakresie ten obowiązek dotyczy Ciebie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jako organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EiE) − autoryzowany przedstawiciel, mamy obowiązek uiścić opłatę roczną BDO? Jeżeli tak, to do kiedy mamy na to czas? Słyszałem też, że na wysokość tej opłaty wpływa uczestnictwo w systemie EMAS – czy zapłacimy dzięki temu mniej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można przewozić zmieszane odpady niebezpieczne razem z odpadami, które nie są niebezpieczne (nie można ich już rozdzielić, są załadowane na środek transportu)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na odbieranie ZSEE w ramach umowy przetargowej z gminą (mamy wpis do działalności regulowanej) konieczne jest realizowanie zapisów umowy ADR?

czytaj więcej »

Oleje przepracowane − jaki jest podział obowiązków na ich wytwórcę, zbierającego i przetwarzającego? O tym przeczytasz w artykule.

czytaj więcej »

Pytanie: W gminie z nieruchomości zamieszkałych łącznie zbierane są odpady zielone i resztki żywności (kod 20 02 01), wyłączając odpady mięsne (kod 20 03 01). Nieruchomości niezamieszkałe (np. szkoła ze stołówką, restauracja) są natomiast zobligowane (m.in. przez sanepid) do podpisania umów na odbiór ich jako odpadów klasyfikowanych w ramach kodu 20 01 08. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że odpady ze zbiorowego żywienia z resztkami mięsnymi należą do tzw. kategorii III − muszą trafić do specjalnej instalacji, której brak na moim terenie.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy działalność w zakresie utrzymywania gminnych terenów zielonych, czyścimy chodniki i ulice oraz zajmujemy się opróżnianiem koszy na przystankach. Zebrane odpady przewozimy do stacji przeładunkowej, gdzie przesypujemy je do dużych kontenerów, które odbiera następnie firma mająca pozwolenie na ich zagospodarowanie. W jaki sposób mamy rozumieć art. 23 znowelizowanej ustawy o odpadach? W jakim zakresie powinniśmy być wpisani do bazy BDO?

czytaj więcej »

Osady ściekowe powstają w oczyszczalniach ścieków zarówno komunalnych, jak i przemysłowych jako specyficzny odpad, który wymaga prawidłowego i odpowiedzialnego zagospodarowania. Z uwagi na wzrostową tendencję ilości wytwarzanych (przede wszystkim komunalnych) osadów ściekowych, zagospodarowanie ich w sposób bezpieczny stanowi olbrzymi problem ekologiczny, techniczny i ekonomiczny.

czytaj więcej »

wiper-pixel