WYDANIE ONLINE

Od 13 sierpnia obowiązuje ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1403). Jakie zmiany wprowadziła?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy unieszkodliwiając odpady mam obowiązek umieszczania numeru BDO na dokumentach? Czy mogę stosować stare wzory KPO − podawać REGON, stosować pieczęć i parafkę zamiast podpisu? Kto odpowiada za niewłaściwie wypełnioną KPO?

czytaj więcej »

Szacunkową gęstość poszczególnych rodzajów odpadów znaleźć można w literaturze (np. tablicach fizycznych). W jaki sposób określać gęstość przy wyliczaniu największej masy odpadów?

czytaj więcej »

Polski przedsiębiorca prowadzący punkt skupu surowców metali, szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych czy też surowców wtórnych z gumy ma możliwość skorzystania z rozliczenia podatku VAT w ramach odwrotnego obciążenia. Na czym to polega?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca prowadzący działalność w postaci punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) powinien wystąpić o zmianę posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów o element sortowania odpadów, jeżeli planuje uruchomienie linii sortowniczej.

czytaj więcej »

W hali w 8 kontenerach o pojemności 4 m3 będzie magazynowane żelazo. Natomiast w hali magazynowej na placu o wymiarach 10 × 6 m na połowie będzie papier, a na drugiej tworzywa sztuczne. Jak dla podanego przykładu wyliczyć wysokość zabezpieczenia roszczeń?

czytaj więcej »

Pytanie: Planuję prowadzić regenerację felg aluminiowych. Czy ich regeneracja na rzecz osób prywatnych wymaga wystawienia karty przekazania odpadu (KPO)? Czy też KPO należy wystawić, gdy regeneracja jest nieskuteczna, a felga przekazana podmiotom przetwarzającym złom? Czy w związku z planowaną działalnością muszę wystąpić do starosty o stosowną decyzję?

czytaj więcej »

W ostatnim czasie przepisy o odpadach zmieniają się na tyle dynamicznie, że przedsiębiorcom niezmiernie trudno nadążyć za intencjami ustawodawcy. Tymczasem zasady demokratycznego państwa wymagają, aby każdy miał możliwość przygotowania się do nadchodzących zmian. Ile może wynosić okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie (vacatio legis)? O tym w artykule.

czytaj więcej »

Pytanie: Produkujemy urządzenia elektroniczne (małe sterowniki). Mamy podpisaną umowę z organizacją odzysku, która wcześniej przekazywała dane do GIOŚ. Jak obecnie powinien odbywać się obieg informacji o wprowadzanym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EiE)?

czytaj więcej »

Pytanie: Podpisaliśmy umowę, która przewiduje odbiór 3 pojemników 1100-litrowych na odpady (m.in. makulaturę) raz w miesiącu. Część to odpady komunalne, a inne − przemysłowe na które miasto nie chce wystawiać KPO. Prowadzimy uproszczoną ewidencję − co mamy zrobić w tej sytuacji? Podpisać umowę z innym podmiotem?

czytaj więcej »

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw umożliwia wstrzymanie działalności posiadacza odpadów w dwóch przypadkach. Jakich? O tym przeczytasz w artykule.

czytaj więcej »

Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagane jest m.in. na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych. Jak określić ilość takich ścieków?

czytaj więcej »

wiper-pixel